saltar ao contido

Busca de expedientes

Formulario de busca de expedientes

Data do documento
Lexislaturas
Tipos de expediente
: Acceso á información pública
: Acordos interpretativos, normas complementarias, criterios aplicación
: Alteración da condición de deputado: sanción
: Aprobación do Ditame da Comisión
: Comité das Rexións. Rede de subsidiariedade
: Comparecencia ante a Comisión (Lei de transparencia)
: Comparecencia en Comisión (artigo 44.1.2 e 3)
: Comparecencia: Informe anual violencia de xénero (Lei 11/2007)
: Comparecencia: Memoria anual da Fiscalía Superior de Galicia
: Comparecencia: Memoria Defensa Competencia (Lei 1/2011)
: Comparecencias en Comisión
: Comparecencias en comisións especiais de estudo
: Comparecencias en comisións especiais de investigación
: Comparecencias en Pleno
: Comunicación en Comisión
: Comunicacións en Pleno
: Conselleiros Caixas Aforros: Elección representantes da CAG
: Consello Consultivo de Galicia: procedemento de designación
: Consello de Administración da Corporación RTVG. Elección
: Consello de Bibliotecas de Galicia. Elección
: Consello de Contas. Designación
: Consello de Contas. Informe de fiscalización
: Consello de Contas. Informe de fiscalización das eleccións
: Consello de Contas: Programa Anual de Traballo
: Consello Galego de Ensinanzas Artísticas Superiores. Elección
: Consello Galego de Estatística.Designación
: Consello Galego de Universidades. Elección
: Consello Rector do Instituto Galego de Artes Escénicas e Musicais. Des
: Consello Universitario de Galicia
: Consellos sociais das universidades: elección representantes
: Constitución
: Constitución da comisión especial
: Contabilidade dos grupos parlamentarios
: Contal xeral
: Control da aplicación do principio de subsidiariedade na Unión Europea
: Convenios entre Comunidades Autónomas
: Debate estado da Autonomía
: Declaración de hostilidade e entorpecemento funcionamento Valedor
: Declaración voluntaria de bens
: Declaracións institucionais
: Decreto Lexislativo
: Delegación de voto
: Delegación na Mesa da Comisión das facultades previstas no art. 44
: Dereito de petición
: Designación da Ponencia encargada de elaborar o proxecto de ditame
: Designación de vogais na Xunta Electoral de Galicia
: Elección de membros do Consello Asesor da RTVE en Galicia
: Elección do Consello de Administración da CRTVG
: Elección membros da Mesa
: Estado execución orzamentaria en comisión
: Fundación Galicia Obra Social. Designación de patróns
: IGAPE. Información
: Información artigo 44
: Información artigo 9
: Informe anual (Lei 12/2010, de racionalización do gasto farmacéutico)
: Informe anual (Lei 12/2013, de garantías de prestacións sanitarias)
: Informe anual de incompatibilidades dos membros da Xunta de Galicia
: Informe das contas anuais da Corporación RTVG
: Informe Dereito Civil de Galicia
: Informe do Valedor do Pobo
: Informe extraordinario do Valedor do Pobo
: Informe Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (lei 14/07)
: Informe sobre a disposición do fondo de continxencia
: Informe trianual (Lei 2/2014, igualdade de trato e non discriminación)
: Interpelacións
: Investidura
: Limite de gasto non financeiro do orzamento da Comunidade Autónoma
: Liquidación do orzamento do Parlamento
: Mandato marco da Corporación Radio Televisión de Galicia
: Memoria anual do Consello Consultivo de Galicia
: Memoria Anual do Consello de Contas
: Memoria anual do consello social da universidade (Lei 6/2013)
: Memoria anual do estado das Directrices de Ordenación do Territorio
: Memoria anual do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
: Memoria sobre a execución da función de servizo público
: Moción de censura
: Mocións
: Modificacións orzamentarias en comisión
: Normas de funcionamento da Comisión
: Organización e normas de funcionamento da Administración Parlamentaria
: Plan de traballo
: Plan Económico Financeiro Global
: Plan estratéxico do Consello de Contas
: Plan estratexico galego
: Plan Galego de Estatística
: Plan galego de investigación e desenvolvemento tecnolóxico
: Ponencia conxunta
: Preguntas con resposta escrita
: Preguntas con resposta escrita
: Preguntas con resposta escrita
: Preguntas con resposta escrita
: Preguntas con resposta escrita
: Preguntas de iniciativa popular
: Preguntas orais ante a Comisión
: Preguntas orais ante a Comisión
: Preguntas orais ante o Pleno
: Preguntas para resposta oral do presidente da Xunta de Galicia
: Preguntas para resposta por escrito
: Preguntas urxentes
: Programa estatístico anual
: Programas e Plans
: Proposición de lei
: Proposición de lei de iniciativa lexislativa popular
: Proposición de lei de reforma do regulamento
: Proposición de lei para presentar perante o Congreso
: Proposicións non de lei de iniciativa popular
: Proposicións non de lei en Comisión
: Proposicións non de lei en Pleno
: Proxecto de lei
: Proxecto de modificación do Regulamento Org. e Func. Valedor do Pobo
: Proxecto de Regulamento do réxime interior do Consello de Contas
: Reclamación sobre o status do parlamentario
: Recurso de inconstitucionalidade
: Reforma do Estatuto da CAG
: Renuncia á condición de Deputado
: Réxime interior
: Senadores da Comunidade autónoma de Galicia. Designación
: Sociedades Públicas. Orzamento
: Solicitude
: Solicitude de Comisión permanente non lexislativa
: Solicitude de comisións non permanentes (Art. 50-51)
: Solicitude de convocatoria da Deputación Permanente
: Solicitude de convocatoria de comisión
: Solicitude de convocatoria de comisión extraordinaria
: Solicitude de convocatoria de pleno extraordinario
: Solicitude de convocatoria ou de inclusión de asuntos no Pleno
: Solicitude de creación de comisións de investigación (Art. 52)
: Tribunal Constitucional. Proposta de maxistradas/os para o Senado
: Unión Europea. Rede de Seguimento da Subsidiariedade
: Valedor do Pobo. Procedemento de elección do valedor
: Valedor do Pobo. Proposta de persoa adxunta
: Valedor do Pobo. Proposta nomeamento vicevaledores
: Visita de traballo

Resultados da busca de expedientes

Atoparonse 301 resultados.
Mostrando 181 - 200

06/PL-000041

Do Centro de Estudos Xudiciais e de Seguridade de Galicia

1.(07/06/2004) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 16049 2.(08/06/2004) Notificación aos

06/PL-000040

de modificación da Lei 5/1999, do 21 de maio de ordenación farmacéutica.

1.(21/05/2004) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 15740 2.(24/05/2004) Admisión a

06/PL-000038

Para a aplicación ós Concellos de Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra e Santiago de Compostela do réxime de organización dos municipios de gran poboación.

1.(21/04/2004) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 15042 2.(26/04/2004) Admisión a

06/PL-000039

De medidas de mobilidade das terras obxecto de concentración parcelaria.

1.(21/04/2004) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 15043 2.(26/04/2004) Admisión a

06/PL-000037

reguladora dos órganos de defensa da competencia da Comunidade Autónoma de Galicia.

.(20/08/2004) Publicación da lei no BOE - Boletín Oficial del Estado 201 43.(30/08/2004) Publicación da

06/PL-000035

De modificación da Lei 3/2001, do 28 de maio, reguladora do consentimento informado e da historia clínica dos pacientes.

1.(02/03/2004) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 14263 2.(09/03/2004) Asignación á

06/PL-000036

De protección e control dos recursos marítimo-pesqueiros de Galicia.

1.(02/03/2004) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 14264 2.(09/03/2004) Asignación á

06/PL-000034

de promoción e defensa da calidade alimentaria galega.

1.(16/02/2004) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 14004 2.(25/02/2004) Admisión a

06/PL-000033

de creación do Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia

1.(19/01/2004) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 13360 2.(27/01/2004) Admisión a

06/PL-000032

de seguridade industrial de Galicia

1.(12/12/2003) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 13035 2.(17/12/2003) Admisión a

06/PL-000031

De inspección de consumo de Galicia.

1.(25/11/2003) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 12843 2.(01/12/2003) Asignación á

06/PL-000030

de medidas tributarias e administrativas

1.(23/10/2003) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 12238 2.(24/10/2003) Asignación á

06/PL-000029

de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2004

1.(17/10/2003) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 12140 2.(20/10/2003) Asignación á

06/PL-000028

de modificación das Leis 7/1985, do 17 de xullo, de caixas de aforro galegas, e 4/1996, do 31 de maio, de caixas de aforros de Galicia, para adaptalas á Lei 44/2002, do 22 de novembro, de medidas de reforma do sistema financeiro.

Comisión polo procedemento ordinario 2.(15/10/2003) Entrada de antecedentes - Rexistro de entrada: 12090 4

06/PL-000027

De modificación da Lei 9/1997, do 21 de agosto, de ordenación e promoción do turismo en Galicia.

.(15/04/2004) Designación da Ponencia 20.(20/04/2004) Coñecemento da designación de ponentes 21.(15/09/2004

06/PL-000026

de cámaras oficiais de comercio, industria e navegación de Galicia, aprobado polo Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día 24 de xullo de 2003.

: 12701 19.(20/11/2003) Notificación ao Servizo de Publicacións - Rexistro de saida: 28959 20.(20/11/2003

06/PL-000025

Polo que se modifica a Lei 9/1991, do 2 de outubro, galega de medidas básicas para a inserción social, aprobado polo Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día 3 de xullo de 2003.

Polo que se modifica a Lei 9/1991, do 2 de outubro, galega de medidas básicas para a inserción

06/PL-000024

Polo que se crea o Servicio de Gardacostas de Galicia.

1.(11/07/2003) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 10760 2.(21/07/2003) Admisión a

06/PL-000023

De lei galega para a igualdade de mulleres e homes.

1.(30/06/2003) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 10669 2.(03/07/2003) Admisión a

06/PL-000022

De taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia.

1.(26/06/2003) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 10632 2.(03/07/2003) Admisión a

saltar ao pe de páxina