saltar ao contido

Busca de expedientes

Formulario de busca de expedientes

Data do documento
Lexislaturas
Tipos de expediente
: Acceso á información pública
: Acordos interpretativos, normas complementarias, criterios aplicación
: Alteración da condición de deputado: sanción
: Aprobación do Ditame da Comisión
: Comité das Rexións. Rede de subsidiariedade
: Comparecencia ante a Comisión (Lei de transparencia)
: Comparecencia en Comisión (artigo 44.1.2 e 3)
: Comparecencia: Informe anual violencia de xénero (Lei 11/2007)
: Comparecencia: Memoria anual da Fiscalía Superior de Galicia
: Comparecencia: Memoria Defensa Competencia (Lei 1/2011)
: Comparecencias en Comisión
: Comparecencias en comisións especiais de estudo
: Comparecencias en comisións especiais de investigación
: Comparecencias en Pleno
: Comunicación en Comisión
: Comunicacións en Pleno
: Conselleiros Caixas Aforros: Elección representantes da CAG
: Consello Consultivo de Galicia: procedemento de designación
: Consello de Administración da Corporación RTVG. Elección
: Consello de Bibliotecas de Galicia. Elección
: Consello de Contas. Designación
: Consello de Contas. Informe de fiscalización
: Consello de Contas. Informe de fiscalización das eleccións
: Consello de Contas: Programa Anual de Traballo
: Consello Galego de Ensinanzas Artísticas Superiores. Elección
: Consello Galego de Estatística.Designación
: Consello Galego de Universidades. Elección
: Consello Rector do Instituto Galego de Artes Escénicas e Musicais. Des
: Consello Universitario de Galicia
: Consellos sociais das universidades: elección representantes
: Constitución
: Constitución da comisión especial
: Contabilidade dos grupos parlamentarios
: Contal xeral
: Control da aplicación do principio de subsidiariedade na Unión Europea
: Convenios entre Comunidades Autónomas
: Debate estado da Autonomía
: Declaración de hostilidade e entorpecemento funcionamento Valedor
: Declaración voluntaria de bens
: Declaracións institucionais
: Decreto Lexislativo
: Delegación de voto
: Delegación na Mesa da Comisión das facultades previstas no art. 44
: Dereito de petición
: Designación da Ponencia encargada de elaborar o proxecto de ditame
: Designación de vogais na Xunta Electoral de Galicia
: Elección de membros do Consello Asesor da RTVE en Galicia
: Elección do Consello de Administración da CRTVG
: Elección membros da Mesa
: Estado execución orzamentaria en comisión
: Fundación Galicia Obra Social. Designación de patróns
: IGAPE. Información
: Información artigo 44
: Información artigo 9
: Informe anual (Lei 12/2010, de racionalización do gasto farmacéutico)
: Informe anual (Lei 12/2013, de garantías de prestacións sanitarias)
: Informe anual de incompatibilidades dos membros da Xunta de Galicia
: Informe das contas anuais da Corporación RTVG
: Informe Dereito Civil de Galicia
: Informe do Valedor do Pobo
: Informe extraordinario do Valedor do Pobo
: Informe Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (lei 14/07)
: Informe sobre a disposición do fondo de continxencia
: Informe trianual (Lei 2/2014, igualdade de trato e non discriminación)
: Interpelacións
: Investidura
: Limite de gasto non financeiro do orzamento da Comunidade Autónoma
: Liquidación do orzamento do Parlamento
: Mandato marco da Corporación Radio Televisión de Galicia
: Memoria anual do Consello Consultivo de Galicia
: Memoria Anual do Consello de Contas
: Memoria anual do consello social da universidade (Lei 6/2013)
: Memoria anual do estado das Directrices de Ordenación do Territorio
: Memoria anual do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
: Memoria sobre a execución da función de servizo público
: Moción de censura
: Mocións
: Modificacións orzamentarias en comisión
: Normas de funcionamento da Comisión
: Organización e normas de funcionamento da Administración Parlamentaria
: Plan de traballo
: Plan Económico Financeiro Global
: Plan estratéxico do Consello de Contas
: Plan estratexico galego
: Plan Galego de Estatística
: Plan galego de investigación e desenvolvemento tecnolóxico
: Ponencia conxunta
: Preguntas con resposta escrita
: Preguntas con resposta escrita
: Preguntas con resposta escrita
: Preguntas con resposta escrita
: Preguntas con resposta escrita
: Preguntas de iniciativa popular
: Preguntas orais ante a Comisión
: Preguntas orais ante a Comisión
: Preguntas orais ante o Pleno
: Preguntas para resposta oral do presidente da Xunta de Galicia
: Preguntas para resposta por escrito
: Preguntas urxentes
: Programa estatístico anual
: Programas e Plans
: Proposición de lei
: Proposición de lei de iniciativa lexislativa popular
: Proposición de lei de reforma do regulamento
: Proposición de lei para presentar perante o Congreso
: Proposicións non de lei de iniciativa popular
: Proposicións non de lei en Comisión
: Proposicións non de lei en Pleno
: Proxecto de lei
: Proxecto de modificación do Regulamento Org. e Func. Valedor do Pobo
: Proxecto de Regulamento do réxime interior do Consello de Contas
: Reclamación sobre o status do parlamentario
: Recurso de inconstitucionalidade
: Reforma do Estatuto da CAG
: Renuncia á condición de Deputado
: Réxime interior
: Senadores da Comunidade autónoma de Galicia. Designación
: Sociedades Públicas. Orzamento
: Solicitude
: Solicitude de Comisión permanente non lexislativa
: Solicitude de comisións non permanentes (Art. 50-51)
: Solicitude de convocatoria da Deputación Permanente
: Solicitude de convocatoria de comisión
: Solicitude de convocatoria de comisión extraordinaria
: Solicitude de convocatoria de pleno extraordinario
: Solicitude de convocatoria ou de inclusión de asuntos no Pleno
: Solicitude de creación de comisións de investigación (Art. 52)
: Tribunal Constitucional. Proposta de maxistradas/os para o Senado
: Unión Europea. Rede de Seguimento da Subsidiariedade
: Valedor do Pobo. Procedemento de elección do valedor
: Valedor do Pobo. Proposta de persoa adxunta
: Valedor do Pobo. Proposta nomeamento vicevaledores
: Visita de traballo

Resultados da busca de expedientes

Atoparonse 299 resultados.
Mostrando 201 - 220

06/PL-000019

de ordenación sanitaria de Galicia

antecedentes - Rexistro de entrada: 9037 2.(18/03/2003) Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación

06/PL-000017

de modificación da posición neta debedora da Comunidade Autónoma de Galicia a 31-12-2002

1.(11/11/2002) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 6432 2.(11/11/2002) Admisión a trámite

06/PL-000015

de medidas fiscais e de réxime administrativo

antecedentes - Rexistro de entrada: 6182 2.(25/10/2002) Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación

06/PL-000014

de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2003

de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2003

06/PL-000012

de Consellos Sociais do Sistema Universitario de Galicia

1.(12/09/2002) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 5414 2.(16/09/2002) Entrada de

06/PL-000013

de cooperación para o desenvolvemento

1.(12/09/2002) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 5415 2.(17/09/2002) Admisión a trámite

06/PL-000011

de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia

presentación de emendas 2.(12/09/2002) Entrada de antecedentes - Rexistro de entrada: 5413 5.(18/09/2002

06/PL-000010

de modificación da Lei 2/1996, do 8 de maio, de Galicia sobre drogas

de modificación da Lei 2/1996, do 8 de maio, de Galicia sobre drogas

06/PL-000009

do Consello Galego de Universidades

1.(04/07/2002) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 4518 2.(11/07/2002) Admisión a trámite

06/PL-000008

de vivenda de Galicia

1.(04/06/2002) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 3638 2.(10/06/2002) Entrada de

06/PL-000007

do estatuto da capitalidade da cidade de Santiago de Compostela

antecedentes - Rexistro de entrada: 2112 2.(08/04/2002) Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación

06/PL-000006

de protección do Ambiente Atmosférico de Galicia

1.(14/03/2002) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 1768 3.(20/03/2002) Admisión a trámite

06/PL-000002

de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2002

e apertura do prazo de presentación de emendas 2.(20/02/2002) Publicación da iniciativa - Boletín

06/PL-000003

de medidas de réxime fiscal e administrativo

1.(18/02/2002) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 1370 2.(18/02/2002) Admisión a trámite

06/PL-000001

polo que se modifica a Lei de Galicia 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo

1.(15/02/2002) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 1283 2.(18/02/2002) Lectura única

05/PL-000042

de vivenda de Galicia

1.(21/06/2001) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 19810 2.(25/06/2001) Admisión a

05/PL-000041

de protección do ambiente atmosférico de Galicia

1.(10/05/2001) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 19266 2.(15/05/2001) Admisión a

05/PL-000040

de prevención e control integrados da contaminación de Galicia

Publicacións - Rexistro de saida: 48610 2.(07/05/2001) Publicación da iniciativa - Boletín Oficial 754 3

05/PL-000039

de creación das escalas de inspección de saúde pública e epidemioloxía de campo, e de inspección da sanidade e da producción animal

1.(05/04/2001) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 18829 2.(06/04/2001) Asignación á

05/PL-000038

do Plan galego de estatística 2002-2006

do Plan galego de estatística 2002-2006

saltar ao pe de páxina