saltar ao contido

Busca de expedientes

Formulario de busca de expedientes

Data do documento
Lexislaturas
Tipos de expediente
: Acceso á información pública
: Acordos interpretativos, normas complementarias, criterios aplicación
: Alteración da condición de deputado: sanción
: Aprobación do Ditame da Comisión
: Comité das Rexións. Rede de subsidiariedade
: Comparecencia ante a Comisión (Lei de transparencia)
: Comparecencia en Comisión (artigo 44.1.2 e 3)
: Comparecencia: Informe anual violencia de xénero (Lei 11/2007)
: Comparecencia: Memoria anual da Fiscalía Superior de Galicia
: Comparecencia: Memoria Defensa Competencia (Lei 1/2011)
: Comparecencias en Comisión
: Comparecencias en comisións especiais de estudo
: Comparecencias en comisións especiais de investigación
: Comparecencias en Pleno
: Comunicación en Comisión
: Comunicacións en Pleno
: Conselleiros Caixas Aforros: Elección representantes da CAG
: Consello Consultivo de Galicia: procedemento de designación
: Consello de Administración da Corporación RTVG. Elección
: Consello de Bibliotecas de Galicia. Elección
: Consello de Contas. Designación
: Consello de Contas. Informe de fiscalización
: Consello de Contas. Informe de fiscalización das eleccións
: Consello de Contas: Programa Anual de Traballo
: Consello Galego de Ensinanzas Artísticas Superiores. Elección
: Consello Galego de Estatística.Designación
: Consello Galego de Universidades. Elección
: Consello Rector do Instituto Galego de Artes Escénicas e Musicais. Des
: Consello Universitario de Galicia
: Consellos sociais das universidades: elección representantes
: Constitución
: Constitución da comisión especial
: Contabilidade dos grupos parlamentarios
: Contal xeral
: Control da aplicación do principio de subsidiariedade na Unión Europea
: Convenios entre Comunidades Autónomas
: Debate estado da Autonomía
: Declaración de hostilidade e entorpecemento funcionamento Valedor
: Declaración voluntaria de bens
: Declaracións institucionais
: Decreto Lexislativo
: Delegación de voto
: Delegación na Mesa da Comisión das facultades previstas no art. 44
: Dereito de petición
: Designación da Ponencia encargada de elaborar o proxecto de ditame
: Designación de vogais na Xunta Electoral de Galicia
: Elección de membros do Consello Asesor da RTVE en Galicia
: Elección do Consello de Administración da CRTVG
: Elección membros da Mesa
: Estado execución orzamentaria en comisión
: Fundación Galicia Obra Social. Designación de patróns
: IGAPE. Información
: Información artigo 44
: Información artigo 9
: Informe anual (Lei 12/2010, de racionalización do gasto farmacéutico)
: Informe anual (Lei 12/2013, de garantías de prestacións sanitarias)
: Informe anual de incompatibilidades dos membros da Xunta de Galicia
: Informe das contas anuais da Corporación RTVG
: Informe Dereito Civil de Galicia
: Informe do Valedor do Pobo
: Informe extraordinario do Valedor do Pobo
: Informe Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (lei 14/07)
: Informe sobre a disposición do fondo de continxencia
: Informe trianual (Lei 2/2014, igualdade de trato e non discriminación)
: Interpelacións
: Investidura
: Limite de gasto non financeiro do orzamento da Comunidade Autónoma
: Liquidación do orzamento do Parlamento
: Mandato marco da Corporación Radio Televisión de Galicia
: Memoria anual do Consello Consultivo de Galicia
: Memoria Anual do Consello de Contas
: Memoria anual do consello social da universidade (Lei 6/2013)
: Memoria anual do estado das Directrices de Ordenación do Territorio
: Memoria anual do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
: Memoria sobre a execución da función de servizo público
: Moción de censura
: Mocións
: Modificacións orzamentarias en comisión
: Normas de funcionamento da Comisión
: Organización e normas de funcionamento da Administración Parlamentaria
: Plan de traballo
: Plan Económico Financeiro Global
: Plan estratéxico do Consello de Contas
: Plan estratexico galego
: Plan Galego de Estatística
: Plan galego de investigación e desenvolvemento tecnolóxico
: Ponencia conxunta
: Preguntas con resposta escrita
: Preguntas con resposta escrita
: Preguntas con resposta escrita
: Preguntas con resposta escrita
: Preguntas con resposta escrita
: Preguntas de iniciativa popular
: Preguntas orais ante a Comisión
: Preguntas orais ante a Comisión
: Preguntas orais ante o Pleno
: Preguntas para resposta oral do presidente da Xunta de Galicia
: Preguntas para resposta por escrito
: Preguntas urxentes
: Programa estatístico anual
: Programas e Plans
: Proposición de lei
: Proposición de lei de iniciativa lexislativa popular
: Proposición de lei de reforma do regulamento
: Proposición de lei para presentar perante o Congreso
: Proposicións non de lei de iniciativa popular
: Proposicións non de lei en Comisión
: Proposicións non de lei en Pleno
: Proxecto de lei
: Proxecto de modificación do Regulamento Org. e Func. Valedor do Pobo
: Proxecto de Regulamento do réxime interior do Consello de Contas
: Reclamación sobre o status do parlamentario
: Recurso de inconstitucionalidade
: Reforma do Estatuto da CAG
: Renuncia á condición de Deputado
: Réxime interior
: Senadores da Comunidade autónoma de Galicia. Designación
: Sociedades Públicas. Orzamento
: Solicitude
: Solicitude de Comisión permanente non lexislativa
: Solicitude de comisións non permanentes (Art. 50-51)
: Solicitude de convocatoria da Deputación Permanente
: Solicitude de convocatoria de comisión
: Solicitude de convocatoria de comisión extraordinaria
: Solicitude de convocatoria de pleno extraordinario
: Solicitude de convocatoria ou de inclusión de asuntos no Pleno
: Solicitude de creación de comisións de investigación (Art. 52)
: Tribunal Constitucional. Proposta de maxistradas/os para o Senado
: Unión Europea. Rede de Seguimento da Subsidiariedade
: Valedor do Pobo. Procedemento de elección do valedor
: Valedor do Pobo. Proposta de persoa adxunta
: Valedor do Pobo. Proposta nomeamento vicevaledores
: Visita de traballo

Resultados da busca de expedientes

Atoparonse 301 resultados.
Mostrando 281 - 301

04/PL-000021

de desenvolvemento comarcal

trámite e apertura do prazo de presentación de emendas 2.(06/09/1995) Asignación á Comisión polo

04/PL-000022

de caixas de aforros de Galicia

: 8317 19.(28/11/1995) Admisión de reconsideración 20.(18/12/1995) Designación da Ponencia 21.(20/12/1995

04/PL-000019

de Galicia sobre drogas

Comisión polo procedemento ordinario 2.(20/04/1995) Publicación da iniciativa - Boletín Oficial 247 4

04/PL-000020

do solo de Galicia

1.(29/03/1995) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 5497 2.(31/03/1995) Asignación á

04/PL-000018

polo que se lle dá nova redacción á disposición derrogatoria única da Lei 1/1995, do 2 de xaneiro, de protección ambiental de Galicia

polo que se lle dá nova redacción á disposición derrogatoria única da Lei 1/1995, do 2 de xaneiro

04/PL-000017

de regulación das actividades feirais de Galicia

1.(14/02/1995) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 4841 2.(21/02/1995) Asignación á

04/PL-000016

de protección do Camiño de Santiago

Comisión polo procedemento ordinario 2.(09/02/1995) Publicación da iniciativa - Boletín Oficial 201 4

04/PL-000015

Proxecto de lei do patrimonio cultural de Galicia

Comisión polo procedemento ordinario 2.(21/12/1994) Publicación da iniciativa - Boletín Oficial 183 4

04/PL-000014

de delegación e distribución de competencias en materia de urbanismo

votos particulares - Boletín Oficial 280 20.(20/06/1995) Debate do ditame en Pleno - Diario de Pleno 64

04/PL-000012

de ordenación do territorio de Galicia

.(20/10/1995) Mantemento de emendas e dos votos particulares - Rexistro de entrada: 7814 20.(20/10/1995

04/PL-000011

de presupostos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 1995

2.(20/10/1994) Asignación á Comisión Proxecto de lei de Orzamentos 3.(21/10/1994) Publicación da

04/PL-000010

Lei polo que se crea o Consello Económico e Social de Galicia

1.(12/07/1994) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 2247 2.(06/09/1994) Asignación á

04/PL-000009

Proxecto de lei de modificación da Lei 4/1988, do 26 de maio, da función pública de Galicia

1.(06/07/1994) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 2226 2.(06/09/1994) Asignación á

04/PL-000008

do Consello Consultivo de Galicia

1.(10/06/1994) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 1951 2.(14/06/1994) Asignación á

04/PL-000007

Proxecto de lei polo que se crea o Institugo Lácteo e Gandeiro de Galicia

1.(14/04/1994) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 1369 2.(21/04/1994) Publicación da

04/PL-000001

Proxecto de lei de protección ambiental de Galicia

1.(27/01/1994) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 635 2.(31/01/1994) Asignación á

04/PL-000002

Lei de estradas de Galicia

1.(27/01/1994) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 636 2.(31/01/1994) Asignación á

04/PL-000006

Lei de modificación da Lei 4/1984, do 4 de maio, de cámaras agrarias

1.(27/01/1994) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 637 2.(31/01/1994) Asignación á

04/PL-000004

Proxecto de lei de creación do Instituto Galego de Consumo

1.(11/01/1994) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 532 2.(14/01/1994) Asignación á

04/PL-000005

Proxecto de lei de regulación das augas minerais, termais, de manancial e dos establecementos balnearios da Comunidade Autónoma de Galicia

1.(11/01/1994) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 533 2.(14/01/1994) Asignación á

saltar ao pe de páxina