saltar ao contido

Busca de expedientes

Formulario de busca de expedientes

Data do documento
Lexislaturas
Tipos de expediente
: Acceso á información pública
: Acordos interpretativos, normas complementarias, criterios aplicación
: Alteración da condición de deputado: sanción
: Aprobación do Ditame da Comisión
: Comité das Rexións. Rede de subsidiariedade
: Comparecencia ante a Comisión (Lei de transparencia)
: Comparecencia en Comisión (artigo 44.1.2 e 3)
: Comparecencia: Informe anual violencia de xénero (Lei 11/2007)
: Comparecencia: Memoria anual da Fiscalía Superior de Galicia
: Comparecencia: Memoria Defensa Competencia (Lei 1/2011)
: Comparecencias en Comisión
: Comparecencias en comisións especiais de estudo
: Comparecencias en comisións especiais de investigación
: Comparecencias en Pleno
: Comunicación en Comisión
: Comunicacións en Pleno
: Conselleiros Caixas Aforros: Elección representantes da CAG
: Consello Consultivo de Galicia: procedemento de designación
: Consello de Administración da Corporación RTVG. Elección
: Consello de Bibliotecas de Galicia. Elección
: Consello de Contas. Designación
: Consello de Contas. Informe de fiscalización
: Consello de Contas. Informe de fiscalización das eleccións
: Consello de Contas: Programa Anual de Traballo
: Consello Galego de Ensinanzas Artísticas Superiores. Elección
: Consello Galego de Estatística.Designación
: Consello Galego de Universidades. Elección
: Consello Rector do Instituto Galego de Artes Escénicas e Musicais. Des
: Consello Universitario de Galicia
: Consellos sociais das universidades: elección representantes
: Constitución
: Constitución da comisión especial
: Contabilidade dos grupos parlamentarios
: Contal xeral
: Control da aplicación do principio de subsidiariedade na Unión Europea
: Convenios entre Comunidades Autónomas
: Debate estado da Autonomía
: Declaración de hostilidade e entorpecemento funcionamento Valedor
: Declaración voluntaria de bens
: Declaracións institucionais
: Decreto Lexislativo
: Delegación de voto
: Delegación na Mesa da Comisión das facultades previstas no art. 44
: Dereito de petición
: Designación da Ponencia encargada de elaborar o proxecto de ditame
: Designación de vogais na Xunta Electoral de Galicia
: Elección de membros do Consello Asesor da RTVE en Galicia
: Elección do Consello de Administración da CRTVG
: Elección membros da Mesa
: Estado execución orzamentaria en comisión
: Fundación Galicia Obra Social. Designación de patróns
: IGAPE. Información
: Información artigo 44
: Información artigo 9
: Informe anual (Lei 12/2010, de racionalización do gasto farmacéutico)
: Informe anual (Lei 12/2013, de garantías de prestacións sanitarias)
: Informe anual de incompatibilidades dos membros da Xunta de Galicia
: Informe das contas anuais da Corporación RTVG
: Informe Dereito Civil de Galicia
: Informe do Valedor do Pobo
: Informe extraordinario do Valedor do Pobo
: Informe Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (lei 14/07)
: Informe sobre a disposición do fondo de continxencia
: Informe trianual (Lei 2/2014, igualdade de trato e non discriminación)
: Interpelacións
: Investidura
: Limite de gasto non financeiro do orzamento da Comunidade Autónoma
: Liquidación do orzamento do Parlamento
: Mandato marco da Corporación Radio Televisión de Galicia
: Memoria anual do Consello Consultivo de Galicia
: Memoria Anual do Consello de Contas
: Memoria anual do consello social da universidade (Lei 6/2013)
: Memoria anual do estado das Directrices de Ordenación do Territorio
: Memoria anual do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
: Memoria sobre a execución da función de servizo público
: Moción de censura
: Mocións
: Modificacións orzamentarias en comisión
: Normas de funcionamento da Comisión
: Organización e normas de funcionamento da Administración Parlamentaria
: Plan de traballo
: Plan Económico Financeiro Global
: Plan estratéxico do Consello de Contas
: Plan estratexico galego
: Plan Galego de Estatística
: Plan galego de investigación e desenvolvemento tecnolóxico
: Ponencia conxunta
: Preguntas con resposta escrita
: Preguntas con resposta escrita
: Preguntas con resposta escrita
: Preguntas con resposta escrita
: Preguntas con resposta escrita
: Preguntas de iniciativa popular
: Preguntas orais ante a Comisión
: Preguntas orais ante a Comisión
: Preguntas orais ante o Pleno
: Preguntas para resposta oral do presidente da Xunta de Galicia
: Preguntas para resposta por escrito
: Preguntas urxentes
: Programa estatístico anual
: Programas e Plans
: Proposición de lei
: Proposición de lei de iniciativa lexislativa popular
: Proposición de lei de reforma do regulamento
: Proposición de lei para presentar perante o Congreso
: Proposicións non de lei de iniciativa popular
: Proposicións non de lei en Comisión
: Proposicións non de lei en Pleno
: Proxecto de lei
: Proxecto de modificación do Regulamento Org. e Func. Valedor do Pobo
: Proxecto de Regulamento do réxime interior do Consello de Contas
: Reclamación sobre o status do parlamentario
: Recurso de inconstitucionalidade
: Reforma do Estatuto da CAG
: Renuncia á condición de Deputado
: Réxime interior
: Senadores da Comunidade autónoma de Galicia. Designación
: Sociedades Públicas. Orzamento
: Solicitude
: Solicitude de Comisión permanente non lexislativa
: Solicitude de comisións non permanentes (Art. 50-51)
: Solicitude de convocatoria da Deputación Permanente
: Solicitude de convocatoria de comisión
: Solicitude de convocatoria de comisión extraordinaria
: Solicitude de convocatoria de pleno extraordinario
: Solicitude de convocatoria ou de inclusión de asuntos no Pleno
: Solicitude de creación de comisións de investigación (Art. 52)
: Tribunal Constitucional. Proposta de maxistradas/os para o Senado
: Unión Europea. Rede de Seguimento da Subsidiariedade
: Valedor do Pobo. Procedemento de elección do valedor
: Valedor do Pobo. Proposta de persoa adxunta
: Valedor do Pobo. Proposta nomeamento vicevaledores
: Visita de traballo

Resultados da busca de expedientes

Atoparonse 299 resultados.
Mostrando 101 - 120

08/PL-000008

Proxecto de lei de medidas urxentes para a modernización do sector do transporte público de Galicia

1.(06/11/2009) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 13072 2.(06/11/2009) Entrada de

08/PL-000007

Proxecto de lei pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crea o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental.

1.(30/10/2009) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 12606 2.(30/10/2009) Solicitude de

08/PL-000006

Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2010

) Notificación ao Servizo de Publicacións - Rexistro de saida: 3445 198.(20/11/2009) Publicación da corrección

08/PL-000005

Proxecto de lei de modificación da Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia

1.(16/10/2009) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 11044 2.(16/10/2009) Entrada de

08/PL-000004

Proxecto de lei de medidas tributarias relativas ao imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados para o fomento do acceso á vivenda

1.(10/07/2009) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 4130 2.(10/07/2009) Entrada de

08/PL-000002

Proxecto de lei polo que se modifica o texto refundido la Lei da función pública de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo

1.(01/06/2009) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 1551 2.(01/06/2009) Entrada de

08/PL-000003

Proxecto de lei polo que se modifica o texto refundido la Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro

1.(01/06/2009) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 1552 2.(01/06/2009) Entrada de

08/PL-000001

Proxecto de lei de modificación da Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia.

1.(12/05/2009) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 780 2.(12/05/2009) Entrada de

07/PL-000052

De publicidade institucional de Galicia

1.(20/11/2008) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 33719 2.(20/11/2008) Entrada de

07/PL-000051

De orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2009

1.(20/10/2008) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 32943 2.(20/10/2008) Informe de

07/PL-000050

de arquivos e do patrimonio documental de Galicia

- Rexistro de entrada: 33729 19.(20/11/2008) Notificación aos portavoces - Rexistro de saida: 33237 20

07/PL-000049

Do imposto sobre o dano ambiental causado por determinados usos e aproveitamentos da auga encorada

1.(10/10/2008) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 32733 2.(10/10/2008) Entrada de

07/PL-000048

De participación institucional das organizacións sindicais e empresariais máis representativas de Galicia

1.(25/09/2008) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 32175 2.(25/09/2008) Entrada de

07/PL-000047

De vivenda de Galicia

1.(18/09/2008) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 31973 2.(18/09/2008) Entrada de

07/PL-000046

De turismo de Galicia

1.(12/09/2008) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 31765 2.(12/09/2008) Entrada de

07/PL-000045

De pesca de Galicia

1.(05/09/2008) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 31561 2.(05/09/2008) Entrada de

07/PL-000044

Polo que se modifica a Lei 7/1996, do 10 de xullo, de desenvolvemento comarcal e a Lei 5/2000, do 28 de decembro, de medidas fiscais e de réxime orzamentario e administrativo e se racionalizan os instrumentos de xestión comarcal e de desenvolvemento rural

1.(04/09/2008) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 31510 2.(04/09/2008) Entrada de

07/PL-000043

de servizos sociais de Galicia

1.(18/07/2008) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 30483 2.(18/07/2008) Entrada de

07/PL-000042

de residuos de Galicia

1.(12/06/2008) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 29663 2.(12/06/2008) Entrada de

07/PL-000041

Proxecto de lei galega de medidas tributarias en relación co imposto sobre sucesións e doazóns

1.(06/05/2008) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 28830 2.(06/05/2008) Entrada de

saltar ao pe de páxina