saltar ao contido

Busca de expedientes

Formulario de busca de expedientes

Data do documento
Lexislaturas
Tipos de expediente
: Acceso á información pública
: Acordos interpretativos, normas complementarias, criterios aplicación
: Alteración da condición de deputado: sanción
: Aprobación do Ditame da Comisión
: Comité das Rexións. Rede de subsidiariedade
: Comparecencia ante a Comisión (Lei de transparencia)
: Comparecencia en Comisión (artigo 44.1.2 e 3)
: Comparecencia: Informe anual violencia de xénero (Lei 11/2007)
: Comparecencia: Memoria anual da Fiscalía Superior de Galicia
: Comparecencia: Memoria Defensa Competencia (Lei 1/2011)
: Comparecencias en Comisión
: Comparecencias en comisións especiais de estudo
: Comparecencias en comisións especiais de investigación
: Comparecencias en Pleno
: Comunicación en Comisión
: Comunicacións en Pleno
: Conselleiros Caixas Aforros: Elección representantes da CAG
: Consello Consultivo de Galicia: procedemento de designación
: Consello de Administración da Corporación RTVG. Elección
: Consello de Bibliotecas de Galicia. Elección
: Consello de Contas. Designación
: Consello de Contas. Informe de fiscalización
: Consello de Contas. Informe de fiscalización das eleccións
: Consello de Contas: Programa Anual de Traballo
: Consello Galego de Ensinanzas Artísticas Superiores. Elección
: Consello Galego de Estatística.Designación
: Consello Galego de Universidades. Elección
: Consello Rector do Instituto Galego de Artes Escénicas e Musicais. Des
: Consello Universitario de Galicia
: Consellos sociais das universidades: elección representantes
: Constitución
: Constitución da comisión especial
: Contabilidade dos grupos parlamentarios
: Contal xeral
: Control da aplicación do principio de subsidiariedade na Unión Europea
: Convenios entre Comunidades Autónomas
: Debate estado da Autonomía
: Declaración de hostilidade e entorpecemento funcionamento Valedor
: Declaración voluntaria de bens
: Declaracións institucionais
: Decreto Lexislativo
: Delegación de voto
: Delegación na Mesa da Comisión das facultades previstas no art. 44
: Dereito de petición
: Designación da Ponencia encargada de elaborar o proxecto de ditame
: Designación de vogais na Xunta Electoral de Galicia
: Elección de membros do Consello Asesor da RTVE en Galicia
: Elección do Consello de Administración da CRTVG
: Elección membros da Mesa
: Estado execución orzamentaria en comisión
: Fundación Galicia Obra Social. Designación de patróns
: IGAPE. Información
: Información artigo 44
: Información artigo 9
: Informe anual (Lei 12/2010, de racionalización do gasto farmacéutico)
: Informe anual (Lei 12/2013, de garantías de prestacións sanitarias)
: Informe anual de incompatibilidades dos membros da Xunta de Galicia
: Informe das contas anuais da Corporación RTVG
: Informe Dereito Civil de Galicia
: Informe do Valedor do Pobo
: Informe extraordinario do Valedor do Pobo
: Informe Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (lei 14/07)
: Informe sobre a disposición do fondo de continxencia
: Informe trianual (Lei 2/2014, igualdade de trato e non discriminación)
: Interpelacións
: Investidura
: Limite de gasto non financeiro do orzamento da Comunidade Autónoma
: Liquidación do orzamento do Parlamento
: Mandato marco da Corporación Radio Televisión de Galicia
: Memoria anual do Consello Consultivo de Galicia
: Memoria Anual do Consello de Contas
: Memoria anual do consello social da universidade (Lei 6/2013)
: Memoria anual do estado das Directrices de Ordenación do Territorio
: Memoria anual do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
: Memoria sobre a execución da función de servizo público
: Moción de censura
: Mocións
: Modificacións orzamentarias en comisión
: Normas de funcionamento da Comisión
: Organización e normas de funcionamento da Administración Parlamentaria
: Plan de traballo
: Plan Económico Financeiro Global
: Plan estratéxico do Consello de Contas
: Plan estratexico galego
: Plan Galego de Estatística
: Plan galego de investigación e desenvolvemento tecnolóxico
: Ponencia conxunta
: Preguntas con resposta escrita
: Preguntas con resposta escrita
: Preguntas con resposta escrita
: Preguntas con resposta escrita
: Preguntas con resposta escrita
: Preguntas de iniciativa popular
: Preguntas orais ante a Comisión
: Preguntas orais ante a Comisión
: Preguntas orais ante o Pleno
: Preguntas para resposta oral do presidente da Xunta de Galicia
: Preguntas para resposta por escrito
: Preguntas urxentes
: Programa estatístico anual
: Programas e Plans
: Proposición de lei
: Proposición de lei de iniciativa lexislativa popular
: Proposición de lei de reforma do regulamento
: Proposición de lei para presentar perante o Congreso
: Proposicións non de lei de iniciativa popular
: Proposicións non de lei en Comisión
: Proposicións non de lei en Pleno
: Proxecto de lei
: Proxecto de modificación do Regulamento Org. e Func. Valedor do Pobo
: Proxecto de Regulamento do réxime interior do Consello de Contas
: Reclamación sobre o status do parlamentario
: Recurso de inconstitucionalidade
: Reforma do Estatuto da CAG
: Renuncia á condición de Deputado
: Réxime interior
: Senadores da Comunidade autónoma de Galicia. Designación
: Sociedades Públicas. Orzamento
: Solicitude
: Solicitude de Comisión permanente non lexislativa
: Solicitude de comisións non permanentes (Art. 50-51)
: Solicitude de convocatoria da Deputación Permanente
: Solicitude de convocatoria de comisión
: Solicitude de convocatoria de comisión extraordinaria
: Solicitude de convocatoria de pleno extraordinario
: Solicitude de convocatoria ou de inclusión de asuntos no Pleno
: Solicitude de creación de comisións de investigación (Art. 52)
: Tribunal Constitucional. Proposta de maxistradas/os para o Senado
: Unión Europea. Rede de Seguimento da Subsidiariedade
: Valedor do Pobo. Procedemento de elección do valedor
: Valedor do Pobo. Proposta de persoa adxunta
: Valedor do Pobo. Proposta nomeamento vicevaledores
: Visita de traballo

Resultados da busca de expedientes

Atoparonse 299 resultados.
Mostrando 121 - 140

07/PL-000040

De protección da paisaxe de Galicia

1.(10/04/2008) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 28278 2.(10/04/2008) Entrada de

07/PL-000039

De medidas urxentes en materia de vivenda e solo, pola que se modifica a Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia

1.(28/03/2008) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 27987 2.(28/03/2008) Entrada de

07/PL-000038

Polo que se regula o Consello Galego de Relacións Laborais

1.(03/03/2008) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 27619 2.(03/03/2008) Entrada de

07/PL-000037

de saúde de Galicia

1.(13/02/2008) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 27213 2.(13/02/2008) Entrada de

07/PL-000036

Pola que se desenvolve a libre prestación de servizos de transporte marítimo de persoas en augas interiores de Galicia

1.(28/01/2008) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 26683 2.(28/01/2008) Entrada de

07/PL-000035

De creación da Axencia Galega das Industrias Culturais

1.(26/11/2007) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 25429 2.(26/11/2007) Entrada de

07/PL-000034

de creación do Colexio Profesional de Detectives Privados e Privadas de Galicia

1.(12/11/2007) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 25090 2.(12/11/2007) Entrada de

07/PL-000033

de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2008

de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2008

07/PL-000032

de creación do Colexio Oficial de Enxeñeiras e Enxeñeiros Químicos de Galicia

1.(02/08/2007) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 22747 2.(02/08/2007) Entrada de

07/PL-000031

de ordenación da minaría de Galicia

1.(17/07/2007) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 22465 2.(17/07/2007) Entrada de

07/PL-000030

Polo que se modifica a Lei 9/1995, do 10 de novembro, do Consello Consultivo de Galicia, e a Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa presidencia

1.(28/06/2007) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 22093 2.(28/06/2007) Entrada de

07/PL-000029

galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero

.(06/06/2007) Notificación aos portavoces - Rexistro de saida: 20236 13.(20/06/2007) Presentación de emendas

07/PL-000028

Polo que se crea e regula o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral

1.(14/05/2007) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 20853 2.(14/05/2007) Entrada de

07/PL-000027

De medidas administrativas e tributarias para a conservación da superficie agraria útil e do Banco de Terras de Galicia

1.(15/02/2007) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 17552 2.(15/02/2007) Entrada de

07/PL-000026

De medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia

1.(14/02/2007) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 17502 2.(14/02/2007) Entrada de

07/PL-000025

De prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia

1.(29/01/2007) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 16599 2.(29/01/2007) Entrada de

07/PL-000024

De emerxencias de Galicia

1.(10/01/2007) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 16101 2.(10/01/2007) Entrada de

07/PL-000022

De modificación da Lei 4/1988, do 26 de maio, da función pública de Galicia

1.(29/11/2006) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 15393 2.(29/11/2006) Entrada de

07/PL-000023

De subvencións de Galicia

1.(29/11/2006) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 15394 2.(29/11/2006) Entrada de

07/PL-000021

De coordinación de policías locais

: 15215 2.(23/11/2006) Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas 3.(23/11/2006

saltar ao pe de páxina