saltar ao contido

Lexisla con Nós

Proxecto de lei polo que se modifica a Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia

Proxecto de lei polo que se modifica a Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia.  (10/PL-000009)

Opinións

1 - Escrito por Lorena Fernández Boullón o 09/04/2018 10:17

Débese partir do cumprimento dunha estrutura prefixada e que será con carácter xeral a seguinte: o Título da disposición. Determina en primeiro lugar o tipo de disposición de que se trata (un proxecto de lei neste caso), tal e como corresponde de conformidade coas esixencias da técnica lexislativa. A súa redacción, tal e como se esixe, é clara e precisa, de maneira que fai fácil identificar o seu contido. Asemade, o título figura centrado na páxina e en maiúsculas, tal e como corresponde. Non inclúe descricións propias da parte dispositiva e reflicte con exactitude a materia que se está regulando. o Parte expositiva, que será a chamada exposición de motivos, nos proxectos de lei. Neste caso estrutúrase en nove apartados diferenciados con números romanos. A función desta parte é a de describir o contido da disposición, indicando o seu obxecto e finalidade, os seus antecedentes e as competencias e habilitacións en cuxo exercicio se dita, facendo mención á incidencia que poida ter a normativa en vigor, con especial atención aos aspectos novos. o Parte dispositiva constituída polo articulado. O proxecto consta dun só artigo, que leva por título “Modificación da Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia” no que ao longo dos seus vinte apartados se van introducindo as modificacións oportunas da Lei 8/2008, de saúde de Galicia, establecendo o novo xeito en que quedarán redactados os artigos. Este artigo cumpre cos criterios que debe orientar a redacción de todo precepto, a saber: cada artigo, un tema; cada parágrafo, un enunciado; cada enunciado, unha idea. Asemade, de conformidade coas esixencias da técnica normativa, desígnase como “artigo único” Ten, ademais, un contido meramente normativo, deixando á marxe calquera tipo de motivación ou explicación. Por outra parte, é importante que os artigos non resulten excesivamente longos. Cando estes regulen aspectos que han de ser diferenciados deben dividirse en números, que se escribirán con cardinais arábigos tal e como se fai na presente disposición. Malia todo, non se considera conveniente que existan máis de catro apartados, en cuxo caso estaríamos a falar dun artigo complexo e que pasaría a considerarse excesivamente longo, como pode ser o caso no proxecto de lei que nos ocupa, do apartado dezaoito do artigo único que dá nova redacción ao artigo 125 da Lei 8/2008, dividido neste caso en seis apartados (se ben están numerados como corresponde). o Parte final: disposicións transitorias primeira e segunda, cuxo contido ha de prevalecer sobre os demais. Estas disposicións refírense a situacións xurídicas anteriores e establecen as normas necesarias para facilitar a aplicación da nova lei. Debemos partir de que para a súa redacción se deben examinar os problemas de transitoriedade existentes e o seu uso será, en todo caso, restritivo, delimitando de maneira precisa a súa aplicación temporal e material. Podemos considerar que esta esixencia de restrición non se transgride, pois o proxecto consta, como vemos, de só dúas disposicións transitorias. Isto axústase ás necesidades impostas pola técnica normativa, xa que o seu contido está ordenado dunha forma lóxica e clara, de xeito que se facilita a identificación do conceptos. Asemade, regula un único obxecto, evitando así a dispersión normativa. Neste caso, debemos salientar que nos atopamos ante unha disposición modificadora, que tamén deben utilizarse con carácter restritivo. Esta especificamente é unha disposición modificadora de nova redacción. Esta norma esgota os seus efectos coa súa entrada en vigor, subsistindo só a lei modificada na súa nova redacción e este texto pasará a integrarse no da norma preexistente, polo que debe respectar a estrutura e terminoloxía deste. O título, como corresponde, indica que se trata dunha disposición desta natureza, modificadora. O feito de que sexa esta unha disposición modificadora é a razón pola cal o texto non se divide en capítulos nin títulos, xa que isto só acontece de maneira moi excepcional. Deste xeito, a unidade de división, como podemos apreciar no presente caso, é o artigo, no caso que nos ocupa artigo único. Por outra parte regula un único obxecto, de tal xeito que non existe dispersión normativa. No tocante aos criterios lingüísticos que se tiveron en conta á hora de proceder á redacción da lei, podemos apreciar con carácter xeral o uso dunha linguaxe coidada, culta, pero que á súa vez resulta accesible para o cidadán medio, pois a redacción dos artigos é clara e concisa, permitindo a fácil comprensión da norma, se ben é certo que se usan os termos técnicos que non poden faltar neste campo e que si poden supoñer unha dificultade engadida á hora de discernir o que nalgunhas ocasións pretende establecer a norma. Podemos apreciar que se evita o uso de estranxeirismos e se mantén unha coherencia terminolóxica. Outro dato que considero importante salientar é o feito de que non se aprecien aspectos sexistas no uso da linguaxe nin tampouco formas discriminatorias, cumprindo así coas previsións contidas nos artigos 11 e 12 do Decreto lexislativo 2/2015 en materia de igualdade.

2 - Escrito por Marcos Máximo Gutiérrez Ruibal o 09/04/2018 10:17

La norma objeto de estudio es el Proyecto de reforma de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia. Para este análisis se seguirán las directrices de técnica normativa recogidas en el Acuerdo del Consejo de la Junta de Galicia, de 30 de octubre de 2014, por lo que se aprueban las Directrices de Técnica Normativa. En un estadio previo al propio análisis de la técnica normativa de este proyecto de reforma de ley, hay que advertir que la propia Constitución Española prevé la posibilidad de asunción por parte de las comunidades autónomas, en este caso de Galicia, de competencia sobre salud – artículo 148.1. 21ª –, si bien el Estado posee competencia exclusiva sobre la materia de sanidad exterior, de bases y coordinación general de la sanidad y sobre la legislación sobre productos farmacéuticos – artículo 149.1. 16 ª –. En el mismo tenor se pronuncia el Estatuto de Autonomía de Galicia, que establece que le corresponde a la Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado en materia de sanidad interior – artículo 33 –. Además, el Estatuto de Autonomía de Galicia otorga la potestad para organizar y administrar a tales fines y dentro todos de su territorio los servicios relacionados con las materias antes expresadas, y ejercerá la tutela de las instituciones, entidades y fundaciones en materia de Sanidad y Seguridad Social, reservándose el Estado la alta inspección conducente al cumplimiento de las funciones y competencias referidas anteriormente – artículo 33.4 –. Para comenzar con el análisis propiamente del Proyecto, tenemos que hacer referencia en primer término a su división. De acuerdo con el citado acuerdo un proyecto de ley debe tener una estructura determinar: título de la disposición; parte expositiva, que en este supuesto se denominará siempre «exposición de motivos», y parte dispositiva, en la que se incluyen el articulado, la parte final y, en su caso, los anexos. Así pues, el Proyecto se articula, tras el título de la disposición - Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 8/2008, de 10 de Julio, de salud de Galicia – en primer lugar, en una exposición de motivos, seguida de la parte dispositiva cuyo contenido lo conforma un único artículo que hace referencia a cada una de las veinte modificaciones que se proyectan a realizar sobre la Ley 8/2008, destacando la inclusión ex novo de un título XI de la comisión interdepartamental en materia de educación y salud; dos disposiciones transitorias; una disposición derogatoria; y dos disposiciones finales. La primera disposición transitoria sobre ordenación territorial transitoria y la segunda sobre régimen transitorio de los órganos de participación social existentes; la única derogatoria, sobre derogación normativa de normas de igual o inferior rango y en especial de Ley 13/1992, do 9 de noviembre, de revisión do Mapa sanitario; y respecto a las disposiciones finales, la primera sobre habilitación normativa y la segunda sobre su entrada en vigor. Cada una de las clases de disposiciones en las que se divide la parte final tiene numeración correlativa propia, con ordinales femeninos en letra. Al respecto hay que decir que el contenido transitorio debe prevalecer sobre los demás y el contenido derogatorio prevalecerá sobre el final y el adicional. Hay que advertir que el contenido de las disposiciones en las que se divide este proyecto de reforma de ley está redactado conforme al orden numérico del articulado de la propia ley que pretende reformar, por tanto, sigue un orden lógico brindando de claridad al propio texto lo que, a su vez, facilita la identificación de cada uno de los preceptos a reformar. Se trata de un desarrollo jerárquico y ordenado, sin dejar posibilidad a la existencia de lagunas o huecos. En la medida de lo posible, el proyecto de reforma regula en cada disposición un único objeto, así como su contenido esencial, objeto que plasma perfectamente el ámbito de la propia ley que se refleja en el título de la norma “Ley de Salud de Galicia” identificando la propia norma y diferenciarla de cualquier otra disposición. En relación con la exposición de motivos, esta es la parte expositiva, describe el contenido propio de la disposición, el Sistema Público de Salud de Galicia, así como su finalidad, alcanzar un sistema asistencia que obtenga los resultados satisfactorios para la ciudadanía de Galicia a través de los profesionales del sistema sanitario y con una organización sanitaria eficiente. Es por ello que se pretendió la inclusión de estas modificaciones sobre la propia ley 8/2008. Si bien no cabe incluir en la exposición de motivos contenido normativo, sí que es posible contener un resumen del contenido de la norma, así como referencias a antecedentes legislativos que sirvan como justificación de la reforma – como por ejemplo la referencias a la Ley 14/1986 de 25 de abril, General de Sanidad, o Ley 7/2003 de 9 de diciembre, de Ordenación sanitaria de Galicia –. Cabe destacar que el contenido del proyecto está impregnado con un fuerte carácter de homogeneidad. Esto puede observarse en el hecho de que el ámbito de aplicación se respeta en el conjunto de la disposición, así como en la relación con otras disposiciones normativas, en especial con la precedente Ley 8/2008, evitando solapamientos y contradicciones al tener este proyecto de ley una finalidad reformista de la susodicha ley. Para concluir con este comentario cabría hacer referencia a los criterios lingüísticos generales empleados en su redacción. Así pues, se observa el empleo de un lenguaje caracterizado por su claridad y precisión, siendo un lenguaje de nivel culto, si bien al alcance de la compresión del ciudadano medio. Estos elementos se plasman perfectamente en la inexistencia de elementos contradictorios o superfluos que puedan dejar margen de dudas en el destinatario de la norma; y por contraposición en el empleo de un léxico común, que, en ningún caso vulgar, y de términos técnicos específicos, siempre dotándoles de significado – tal y como se observa en el artículo 25 bis sobre “consellos de saúde de distrito”. No debe pasarse por alto que la redacción del texto mantiene una terminología unitaria a lo largo del mismo consiguiendo una claridad expresiva por medio de una estructura gramatical correcta, accesible y directa para el nivel común, estructura que se plasma en la evitación del empleo de formas pasivas – en la medida de lo posible – y la preferencia por el sentido positivo de las oraciones en las que no se aprecia el empleo de lenguaje sexista cumpliendo con las previsiones a las que se refiere el artículo 14 de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres así como sus homónimos 17 y 18 de la Ley 7/2004, de 16 de julio, gallega para la igualdad de mujeres y hombres.

3 - Escrito por Sara Ferreira Cardama o 09/04/2018 10:19

No acordo do Consello da Xunta de Galicia de 30 de outubro de 2014 contéñense os criterios e as directrices da técnica normativa. En virtude deste Acordo podemos deducir diversas cuestións que poden resultar de interese na materia. O primeiro que debemos ter en conta é que o contido das dispoisicións debe ter unha orde lóxica coa que se consiga outorgar claridade ao texto e reducir a dificultade á hora de buscar os preceptos dentro da estrutura de tal texto normativo. A continuación, o idóneo sería que nunha mesma disposición se regulase un único obxecto, co seu correspondente contido e demais aspectos que poidan ser considerados relevantes acerca del. Con isto evitaríase a dispersión e veríase reducida a dificultade que se plantexa á hora de localizar a normativa aplicable. Profundizando máis no modo de redactar os textos normativos, como estes van dirixidos á cidadanía, deben cumprir unha serie de requisitos a prol de que todos comprendan o que neles se recolle. Neste sentido, os textos deben estar redactados de xeito claro, sen dar lugar a equívocos; a redacción, ademais, debe ser sinxela e concisa, evitando todo tipo de información irrelevante que poida dar lugar a confusións na cidadanía; empregarase un léxico común, evitando todo tipo de vulgarismos, e recurrindo sempre que sexa preciso a termos técnicos, engadindo as descricións que sexan necesarias para o seu bo entendemento; redactarase de xeito correcto, adecuándose ás normas gramaticais e ortográficas dispostas na RAE; ademais, haberá que priorizar as oracións en sentido postivo fronte ao negativo. Neste caso analizaremos os criterios que conforman a técnica normativa mencionados con anterioridade en relación co Proxecto de Lei polo que se modifica a Lei 8/2008, de 10 de xullo, de saúde de Galicia. A estrutura que presente este Proxecto de Lei é a seguinte: Título. O título está debidamente elexido, xa que expresa á perfección o contido esencial do que será a parte dispositiva, sen entrar a facer ningún adianto do que correspondería á mesma. Ademais disto, esta parte cumpre co requisito ou esixencia de non coincidir con ningún outro título pertencente a outra Lei vixente. Isto é así gracias á inclusión dentro do mesmo do termo “Galicia”, posto que existen outras Leis cuxo título pode coincidir, pero o feito de que se inclúa o lugar no que vai ser de aplicación xa evita todo tipo de confusión. Exposición de motivos. Esta atópase incluída na parte expositiva e, de acordo cos criterios que se deben seguir, ademais de ter que conter o título “exposición de motivos”, este debe ir centrado no medio da páxina e en letras maiúsculas, tal e como se realizou neste Proxecto. Desta exposición pódese deducir que a competencia sobre materia de sanidade lle corresponde á Comundiade Autónoma de Galicia. Pero non só eso, senón que tamén nos indica a finalidade que xustificou a elaboración desta Proposta, entendendo por tal a promoción e protección da saúde, a prevención da enfermidade, a asistencia sanitaria, a rehabilitación e a reinserción social, e todo isto baixo unha perspectiva de asistencia sanitaria integral. Porén, a visión que se deduce deste texto pódese dicir que está orientada ao traballo para acadar un sistema asistencial co que obter resultados satisfactorios para a cidadanía de Galicia, todo isto a través dos profesionais ao servizo do sistema sanitario e coa axuda dunha organización sanitaria eficiente. Coa finalidade de avanzar na consecución destes obxectivos, a través desta Lei incorpóranse as modificacións necesarias, que fan referencia, en especial, aos órganos de participación social e ao modelo de organización territorial do Sistema Público de Saúde de Galicia en Áreas, Distritos e Zonas sanitarias. Porén, queda perfectamente clara a intención e o resultado que se busca e é por isto polo que a valoración da exposición de motivos debe ser positiva. Artigo único. Este Proxecto, ao tratarse dunha modificación dunha Lei, non contén unha relación de artigos, capítulos e títulos ordeados. De todos xeitos, a redacción dos artigos debe ser clara, sen complexidade para lograr que toda a cidadanía comprenda o recollido neles. Porén, as expresións deben ser sinxelas e non excesivamente amplas. Isto, baixo o meu punto de vista, é unha esixencia que se cumpre na redacción dos artigos deste Proxecto. Ademais, estes atópanse numerados con cardinais arábigos dende o 1 até o último que corresponda en cada caso, requisito tamén cumprido. Por outra banda, os artigos deben conter un título ou epígrafe que indique a materia ou o contido á que se refiren e, nesta Proposta, por exemplo, o artigo 138, ao igual que os que o siguen, recolle como título “Creación da Comisión Interdepartamental en materia de educación e saúde”. Por tanto, esta regra tamén foi cumprida. Ademais, o título non se repite en ningún dos restantes artigos. Seguidamente na liña inferior ao título, en minúscula, redactarse o contido do artigo sen ser excesivamente longo, tal e como se realiza na Proposta. Dúas disposicións transitorias. Estas disposicións tratan de regular situacións xurídicas que nacen no marco da lei anterior, pero que deben desplegar os seus efectos baixo a vixencia da nova, polo que tales disposicións precísanse para dar resposta ás situacións incompatibles que poidan xorder polo conflito entre leis. En definitiva, empréganse estas disposicións para evitar problemas de transitoriedade debido á entrada en vigor da nova Lei. As que se recollen nesta Proposta, que son dúas, están claras, responden á finalidade adecuada e non entran a regular a cuestión empregando fórmulas vagas e imprecisas. Disposición derrogatoria única. Este tipo de disposicións encárganse de extraer do ordenamento xurídico aquelas leis, decretos ou normas en xeral que poidan entrar en contradición ca Lei da que se trate e sempre e cando teña un rango igual ou inferior. Estas disposicións, de acordo cos criterios a seguir, só poden conter cláusulas de derrogación do dereito vixente, debendo seguir unha orde cronolóxica no tocante ás derrogacións. Ademais deberán ser exhaustivas e incluir unha cláusula en prol da salvagarda daquelo que seguirá vixente. Neste caso concreto, baixo o meu punto de vista, son criterios que se cumpren e teñen en conta na redacción, polo que non sería criticable. Dúas disposicións derradeiras. Neste tipo de disposicións sóense recoller cuestións relativas ás regras de supletoriedade ou incorporación do dereito comunitario, se se dera o caso; tamén aquelas referentes ás autorizacións e mandatos dirixidos á produción de normas xuridicas e, por último, poderán incorporar asímsmo regras sobre a entrada en vigor da norma, sinalándose preferentemente o día e mes en que se producirá, e sobre a finalización da vixencia da mesma. Por conseguinte, podemos concluir que estas disposicións cumpren unha serie de funcións, como por exemplo a de sinalar a entrada en vigor da Lei e a posibilidade de ampliar a mesma a través de regulamentos, entre outras. En resumo, pódese dicir que a norma se atopa redactada de xeito claro, con gran precisión e que está dotada dunha redacción adecuada e accesible para o cidadán medio. É dicir, a redacción resulta clara, sinxela e precisa. Ademais cómpre comentar que nela se respecta a orde normal dos elementos da oración e non só iso, senón que tamén evita o uso dunha linguaxe sexista.

4 - Escrito por Aymara Martínez Meijide o 10/04/2018 11:01

O texto a comentar é o Proxecto de lei polo que se modifica a lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia. En materia de saúde, o artigo 148.1.21ª da Constitución española di que as Comunidades Autónomas poderán asumir competencias nesta materia. Polo tanto non se trata dunha competencia exclusiva do Estado senón que é unha competencia compartida. Pódese establecer unha división entre sanidade interior e exterior, sendo a exterior a que existe a nivel estatal e a interior a nivel de comunidade autónoma, de tal xeito que o artigo 149.1.16ª reza que o Estado ten competencia exclusiva en materia de sanidade exterior, do que se pode intepretar que a sanidade interior déixase para que a competente para lexislar sexa a nosa comunidade autónoma. En canto á estructura deste texto, está perfectamente correcto posto que cumpre cos requisitos expostos polo letrado maior Xosé Antón Sarmiento Méndez no seu libro titulado “Cuestións de dereito estatutario de Galicia”. Comezando polo título da exposición, é correcto xa que non existe ningunha outra norma que leve o mesmo título; a parte expositiva que en caso de proxecto de lei chámase exposición de motivos, e neste proxecto efectivamente noméase así; e a parte dispositiva, na cal se inclúe un único artigo que agrupa vinte modificacións co obxectivo de mellorar a lei de 8/2008 de 10 de xullo. Ademais conta ca parte final, na que se inclúen unha disposición transitoria primeira, unha disposición transitoria segunda, unha disposición derrogatoria única e dúas disposicións derradeiras. As disposicións transitorias deben tratar os problemas de transitoriedade que a entrada en vigor da norma poida orixinar. Debe delimitarse de forma precisa a aplicación temporal e material da disposición transitoria correspondiente, evitando fórmulas imprecisas. Esta primeira disposición transitoria fala da área xeográfica das zonas sanitarias en Galicia e a segunda trata de Réxime transitorio dos órganos de participación social existentes. A disposición derrogatoria única establece que “quedan derrogadas todas cantas normas de igual ou inferior rango se opoñan ao establecido nesta lei e, en particular, a Lei 13/1992, do 9 de novembro, de revisión do Mapa sanitario para crear a Área de Saúde de O Salnés”. A disposición derradeira primeira, pola súa parte, indica que será o Consello da Xunta o encargado de ditar as disposicións regulamentarias necesarias para o axeitado desenvolvemento desta lei. E a disposición deradeira segunda indica que esta lei entrará en vigor aos vinte días da súa publicación no Diario Oficial de Galicia. As modificacións están ben redactadas e trátase dunha modificación de estilo de regulación pois enténdese que se quere dar unha nova redacción ao precepto. Por todo isto, podemos dicir que a composición formal deste proxecto de lei é correcta. Ademais, no Proxecto de lei polo que se modifica a lei de saúde de Galicia evítanse motivacións ou explicacións e a norma non contén intencións, declaracións, desexos, formulacións innecesarias… Tamén se evitan expresións amplias. O lexislador foi claro e conciso. Os artigos aparecen correctamente numerados: cardinales arábigos e a continuación a palabra en cursiva. Tamén destacar o obxecto único da lei. Un presuposto da técnica normativa é que se regule un único obxecto e todos os aspectos que teñan directa relación con él. Neste caso o obxecto é a saúde interior. O ordenamento trata de evitar a dispersión normativa e ademáis intenta que a lei sexa completa e non parcial. Por outro lado, búscase a homoxeneidade do texto: o ámbito de aplicación débese respetar en toda a disposición. Neste caso o ámbito de aplicación é a Comunidade Autónoma de Galicia e respétase. Todo isto está redactado mantendo unha técnica correcta en canto que van do xeral ao particular, do abstracto ao concreto, no normal ao excepcional e do substantivo ao procesual. Ademais de que se desenvolven de maneira xerárquica e ordenada, sen deixar ocos nin lagoas. A redacción: é clara, de fácil comprensión, sinxela e precisa. Utilízase un léxico común e formal. Tamén se evitou o uso de construccións lingüísticas inusuais, como a españolización ou galeguización. Trátase de evitar a ambigüidade, contradicción ou duda en canto ao significado dun concepto. Cando dicimos que o texto é claro, referímonos a que se respeta a orde normal dos elementos da oración, evitando todo aquelo que recargue innecesariamente a redacción da norma. Tamén se evita a utilización de frases pasivas ou reflexivas. A utilización dos signos ortográficos é correcta: o uso de maiúsculas e minúsculas, os espazos… En concreto, o linguaxe xurídico-administrativo respétase pois escríbese con maiúscula inicial o tipo de disposición cando sexa citada como tal e ca súa denominación oficial completa ou abreviada. A parte citada dunha norma escríbese en minúscula: artigo, numero, párrafo, disposición última primera, capítulo, sección, título y libro. Cóidase o aspecto da concordancia de xénero (masculino e femenino) e número (singular e plural).

5 - Escrito por Eduardo Acero o 10/04/2018 18:08

Él análisis de él Anteproyecto de Ley por él que se modifica la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia. Procederemos a analizar su disposición. En primer lugar observamos él título ¨ Anteproyecto de Ley por él que se modifica la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia¨. Posteriormente se configura la ¨Exposición de motivos¨, aquí se cumple con él requisito de que los títulos deben ir centrados y en minúscula, donde justifica la modificación de la ley con la finalidad de mantener la continuidad de él sistema público de salud existente en la actualidad. En cuanto su lenguaje podemos observar que eres claro y general, evitando malas interpretaciones. Te la dice modificación se publicará en él Portal de Transparencia y buen gobierno de la Xunta de Galicia, donde se podrán presentar por la ciudadanía todas la sugerencias que estimen oportunas, facilitando además la participación activa de la misma en la elaboración de la norma. Por último, la norma responde al principio de eficacia ya que en el establece ninguna carga administrativa ni complementaria y racionaliza, con su aplicación, la gestión de los recursos públicos. Posteriormente podemos ver los artículos modificados en la ley. La información de los artículos, podemos observar que están ordenados de forma lógica, de manera que la idea central se indica en uno primer párrafo, al que lee siguen los necesarios para expresar especificaciones. Por otra parte, constituyen una unidad de sentido completa. Se dota a los mismos de contenido normativo, evitando él empleo de expresiones excesivamente amplias que produzcan incertidumbre. Asimismo se numeran con cardinales arábigos. Se usa un lenguaje claro y preciso, de nivel culto pero accesible; léxico común y nunca vulgar; evitar los extranjerismos y construcciones lingüísticas inusuales; priorizar la oraciones en sentido positivo al negativo; adecuar la normas gramaticales y ortográficas con los criterios de la RAE. Se modifica una serie de artículos. Los artículos 23, 24, 25, 26, 26 bis; donde él tema principal son los Órganos de participación social y se créela él artículo 26 tener. Podemos observar un primer artículo donde hace referencia a estos Órganos y los siguientes artículos que los desarrollan, por lo que se redacta de u de lo general a lo concreto. También se modifican los artículos 33 y 37, donde se redacta ciertas precisiones acerca de él personal sanitario y sus funciones, se redacta de forma ordenada y clara y mediante él uso de él criterio de la redacción de lo ¨normal¨ a lo excepcional. Los artículos 67, 68, 69 y 70, los cuales hablan de la áreas y zonas sanitarias, igualmente podemos observar como la redacción comienza con los casos más usuales a los extraordinarios el excepcionales. Él artículo 107 aunque tan suelo él apartado h).Los artículos 115 y 116, y él artículo 125 referente a los puestos de trabajo y coordinación y formación de los puestos de trabajo; la redacción en este caso, como podemos observar , vana de lo sustantivo a lo procesal. Él capítulo II de él Título IX pasa la tener la rúbrica de “De la investigación y la innovación en él Sistema Público de Salud de Galicia”, él título cumple él requisito de estar en minúscula salvo aquellas palabras que la ortografía así lo requiera. Si añade él Título XI con la rúbrica siguiente: “De la comisión interdepartamental en materia de educación y salud” él cual cumple él mismo requisito. Él artículos 131, referente a principios generales Se añade él artículo 138 con la denominación de “instrumento de coordinación” y por último también se modifican los artículos 139 y 140. En este Anteproyecto de ley todas la modificaciones están numeradas, mediante una numeración ordinal. Proseguimos la hacer referencia a la parte final, si encuentran: la disposición transitoria única, por lo que respeta la la disposición transitoria, la misma tienen como fin facilitar él tránsito al régimen jurídico previsto por la nueva regulación. la disposición derogatoria, estas contendrán únicamente clausulas de derogación de él derecho vigente, que deberán ser precisas y expresas, donde Quedan derogadas todas la normas de igual el inferior rango se opongan la lo establecido en esta ley y, en particular, la Ley 13/1992, de 9 de noviembre. Por otro lado la disposición final primera, se emite la facultada él Consello da Xunta de Galicia y la la consellería competente en materia de sanidad para dictar disposiciones reglamentarias; y por último, la disposición última segunda, donde se incluye la regla sobre la entrada en vigor de la norma

6 - Escrito por Antía González Darriba o 22/04/2019 12:21

Para analizar la técnica normativa tomamos como base el Acuerdo del Consello da Xunta de Galicia de 30 de octubre de 2014 donde se nos establecen las directrices que debe seguir todo texto normativo. El presente trabajo versará sobre el Anteproyecto de Ley por el que se modifica la ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia. Lo primero que debemos decir es que está escrito correctamente en un lenguaje claro y preciso ya que aún siendo un lenguaje culto se entiende y este es el requisito principal porque debe estar hecho para que llegue a la ciudadania ya que se trata siempre de sus destinatarios finales y por consecuente es importante que pueda ser entendido por todos. El contenido de las disposiciones presenta también un orden lógico que otorga claridad al texto y facilita la identificación de cada uno de sus preceptos dentro de la estructura del texto normativo, en todo caso se va de lo general a lo particular y de lo abstracto a lo concreto. También esta correctamente escrito sin faltas de ortografía ni de puntuación siguiendo las reglas que establece la RAE. En relación con la estructura del texto decir que todos deben estar divididos de la siguiente manera, tanto los anteproyectos de ley como los proyectos de decreto legislativo y de disposiciones administrativas de carácter general se estructuran de título de la disposición; parte expositiva, que en el caso a analizar, al tratarse de un anteproyecto de ley se denominará exposición de motivos, y parte dispositiva, en la que se incluyen el articulado, la parte final y, en su caso, los anexos. Analizando en concreto cada parte de la estructura del texto normativo con lo que primero nos encontramos es con el título el cual está correcto porque como se dice en el Acuerdo de la Xunta de Galicia no coincide con el de otro texto legislativo existente, es claro y no induce a error y es adecuando en relación con lo que se tratará en el texto sin entrar en la regulación del fondo. Cuenta en primer lugar en relación con la parte expositiva con una exposición de motivos, donde se cumple con el requisito de denominación ya que como fue dicho anteriormente en los anteproyectos de le la parte expositiva se denomina «exposición de motivos» y se debe insertar así en el texto correspondiente, colocando dicha expresión centrada en el texto y escrita con letras mayúsculas. Todos los anteproyectos de ley deberán llevar exposición de motivos, además del resto de la documentación o de los antecedentes que su naturaleza particular exija. Podemos decir que todos los requisitos se cumplen en esta parte. De la exposición de motivos podemos deducir que la competencia en esta materia corresponde a la Comunidad Autónoma de Galicia, como se dice también en la propia CE en el art. 148.1.21 donde dice que las CCAA podrán asumir competencias, tratándose así no de una materia exclusiva del estado sino compartida entre Estado y CCAA por lo que esto está correcto. Nos indica también la finalidad de la elaboración de esta propuesta siendo la misma la promoción y protección de la salud , la prevención de enfermedad, la reinserción y rehabilitación social y todo esto contando con una organización sanitaria que sea eficiente y así para conseguir estos objetivos se hace la presente modificación siendo en particular la organización territorial del sistema Público de salud de Galicia en Areas, Distritos y Zonas sanitarias. Por lo tanto en la exposición de motivos queda claro el objeto al que se va a referir el texto normativos por lo que podemos valorarla como correcta. Con respeto a la extensión de esta parte decir que no tiene necesariamente que ser extensa, a menos que la complejidad o la novedad del contenido de la parte dispositiva lo aconsejen, sobre todo en el caso de los anteproyectos de ley. Cuando resulte larga, podrá dividirse en apartados, que se identificarán con números romanos centrados en el texto. En este caso tiene una extensión razonable pero al no ser corta aparece bien dividida en apartados con su correspondiente numeración romana. En este caso no se contiene fórmula aprobatoria porque se tarta de un Anteproyecto, en los que no figura. En relación con la parte dispositiva aparece divida en artículos, en este caso se trata de un artículo único por lo que no encontramos una división en libros ni capítulos. La redacción de los artículos debe ser siempre clara y en este caso queda claro que la intención es la modificación de una ley y se nos exponen perfectamente los puntos a tratar por lo tanto cumple sus objetivos de llegar a toda la ciudadanía con una redacción clara y precisa. Los artículos han de numerarse con cardinales arábigos, desde el 1 hasta el que corresponda, en orden correlativo y serie única, sin alterar ni interrumpir la numeración en ningún caso.En el supuesto de que la disposición contenga un solo artículo, éste deberá designarse como «artículo único». Estos requisitos que se cumplen a la perfección. En este caso el artículo único tiene un contenido solamente normativo y en el se contienen todas las modificaciones que se quieren hacer de la ley anterior y todos los artículos de la ley anterior en los que habrá un cambio de redacción. En este caso nos fijamos en que antes del articulado no se establece un índice y esto pasa porque el texto normativo no es extenso y no presenta complejidad excesiva. La parte final de las normas podrá dividirse en las siguientes clases de disposiciones y en este orden, que deberá respetarse siempre: disposiciones adicionales, disposiciones transitorias, Disposiciones derogatorias, disposiciones finales. En este caso encontramos dos disposiciones transitorias, las cuales tienen como finalidad facilitar el tránsito al régimen jurídico previsto por la nueva regulación. El redactor examinará siempre los problemas de transitoriedad que la entrada en vigor de la disposición pueda originar. Esto también se cumple en el texto que está siendo objeto de estudio. La primera versa sobre la ordenación territorial y nos viene a decir que mientras no entre en vigor la estructuración prevista en esta ley seguirán teniéndose en cuenta la de la ley anterior. La segunda habla del régimen transitorio de los órganos de participación social que seguirán como en caso anterior las reglas actuales hasta que entre en vigor el anteproyecto, ambas como en los casos anteriores son claras y precisas y ambas situaciones nacen en el marco normativo de la ley anterior y la nueva la modifica por lo que se añaden para evitar problemas de transitoriedad. La ley cuenta con una disposición derogatoria única, la cual cumple la finalidad adecuada porque las disposiciones derogatorias contendrán únicamente las cláusulas de derogación del derecho vigente, que deberán ser precisas y expresas, evitando que pervivan en el ordenamiento jurídico diversas normas con el mismo ámbito de aplicación. En este caso en concreto la disposición derogatoria nos dice que con la entrada en vigor de la ley quedan derogadas todas las anteriores de igual o inferior rango cuando se opongan a lo establecido en la ley objeto de estudio y en particular declara derogada la anterior, la Ley 13/1992, de 9 de noviembre, de revisión del Mapa sanitario para la creación del “Area de salud de O Salnés”. Por lo tanto esta parte del texto tampoco puede ser criticada porque cumple los requisitos sobre los que tiene que tratar siempre una disposición derogatoria. El ultimo punto con el que cuenta el Anteproyecto es con dos disposiciones finales primera cuyo contenido debe incluir siempre, por este orden: los preceptos que modifiquen el derecho vigente, las cláusulas de salvaguardia del rango de ciertas disposiciones o de competencias ajenas, las reglas de supletoriedad, la incorporación cuando proceda del derecho comunitario, autorizaciones y mandatos dirigidos a la producción de normas jurídicas, reglas sobre la entrada en vigor de la norma y sobre la finalización de su vigencia, etc. En este caso concreto la primera disposición tiene un contenido correcto ya que se establece que en este caso se faculta al “Consello da Xunta” para dictar las disposiciones reglamentarias para el adecuado desenvolvimiento de la ley. Y en la disposición final segunda se establece correctamente cuando entrará en vigor que será a los 20 días de su publicación en el Diario Oficial de Galicia. Finalmente vemos la relación de antecedentes que acompañan al Proyecto. Podemos concluir diciendo que por lo expuesto la técnica normativa es correcta de acuerdo con lo establecido por la Xunta de Galicia y que a mayores el lenguaje que se utiliza no es sexista. Otra cuestión muy importante que no podemos pasar por alto es que se publica en el portal de transparencia y buen gobierno de la Xunta de Galicia, donde la ciudadania puede aportar todas las cuestiones que estime pertinentes sobre el texto, por lo que se fomenta la participación activa de los ciudadanos.

7 - Escrito por Fernando Gefaell o 07/05/2019 18:47

Para realizar un marco técnico-normativo de dicho anteproyecto me basare en Acuerdo del Consejo de la Junta de Galicia, de 30 de octubre de 2014, por el que se fijan las directrices de Técnica-Normativa. En una primera lectura rápida ya se observa que carece de índice ya que, al no ser un anteproyecto extenso ni de gran complejidad, no resulta necesario incluirlo. La división de este anteproyecto es de un Título, parte expositiva, la cual en los anteproyectos de ley siempre es una exposición de motivos, parte dispositiva, en la que se incluye el articulado y parte final. El anteproyecto que aquí nos atañe tiene como título el antes mencionado, como exposición de motivos, antes de empezar con las modificaciones que se aplicaran al articulado, realiza una memoria justificativa en la que se realiza una aclaración sobre como esta formado el Sistema Público de Salud gallego y los motivos que llevan a realizar este anteproyecto con una exposición de la necesidad que existe de modificar ciertos artículos y referencias a la Ley 14/1986 de 25 de abril, General de Sanidad y la Ley 7/2003 de 9 de diciembre, de Ordenación sanitaria de Galicia. Esta exposición se hace de forma clara y concisa, sin pecar de un uso exagerado de tecnicismos y con un vocabulario entendible por la inmensa mayoría de la población. Acto seguido realiza 20 modificaciones en dicha ley, todas de forma ordenada por su numero de articulo y otras 3 modificaciones en las que se incluye un nuevo Título XI con el nombre “Da comisión interdepartamental en materia de educación e saúde”. En cada disposición, este anteproyecto, regula un único objeto y se puede apreciar que se centran en su contenido esencial de modo que permite hacerse una idea de su contenido y diferenciarlo de cualquier otra disposición. La redacción resulta clara y concisa, sin inclusiones de descripciones de la parte dispositiva y refleja con exactitud y precisión la materia regulada. La disposición derogatoria única establece que “quedan derogadas todas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan al establecido en esta ley y, en particular, la Ley 13/1992, del 9 de noviembre, de revisión del Mapa sanitario para crear el área de Salud de O Salnés” el punto uno de la disposición adicional cuarta de la Ley 12/2013, del 9 de Diciembre, de garantías de prestaciones sanitarias y los capítulos III y IV del Título IX de la Ley 8/2008, del 10 de Julio, de salud de Galicia. En las dos últimas disposiciones se asigna la competencia al Consejo de la Xunta de Galicia y a la Consejería competente en la materia de sanidad para dictar las disposiciones reglamentarias y las instrucciones necesarias para el buen desenvolvimiento y aplicación de esta Ley así como la fecha de su entrada en vigor.

Engadir unha opinion

Cubra os campos do formulario e prema no botón enviar.

Os campos con * son obrigatorios.

Últimas opinións

saltar ao pe de páxina