saltar ao contido

Acordo da Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior celebrada o día 10 de novembro de 2022

A Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, na reunión do 10 de novembro de 2022, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de natureza normativa
Proxecto de lei
 
Designación da Ponencia
 
- 42801 (11/PL-000017)
Presidencia da Xunta de Galicia
Proxecto de lei de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia
BOPG n.º 396, do 18.10.2022
 
G.P. dos Socialistas de Galicia:
D. Gonzalo Caballero Miguez (titular)
Dª. Paloma Castro Rey(suplente)
 
G.P. do Bloque Nacionalista Galego:
D. Iago Tabarés Pérez-Piñeiro (titular)
Dª. Iria Carreira Pazos (suplente)
 
G.P. Popular de Galicia:
D. José Alberto Pazos Couñago (titular)
Dª. Noelia Pérez López (suplente)
 
Santiago de Compostela, 10 de novembro de 2022
 
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina