Deputados do Parlamento de Galicia

A continuación móstranse os deputados actuais do Parlamento de Galicia:

G.P. Popular de Galicia

G.P. dos Socialistas de Galicia

G.P. de En Marea

G.P. do Bloque Nacionalista Galego

G.P. Mixto